سلام بچه ها خواستم ببینم باگوشی هم میشه اپ کرد یا نه این شد که این شد

این اولین پست منه اونم با گوش ای کاش بشه تا از این به بعد زود زود اپ کنم
خوب مثل اینکه شد خدا را شکر