کاش...

کاش در این رمضان لایق دیدیار شویم  

صحری با نتظر لطف تو بیدار شویم
بر می گیردم