از تو جدا شده است ... دلم نه ........

 از تو جدا شده است ... دلم نه ........
از این همه آبی ... از اینهمه آسمان که تا زمین چیده شده است .... از این همه آوای موج که عاشقانه بر شانه هایم می گذرند ... از اینهمه پرنده که مرا به یاد بهشت می اندازد .... عبور می کنم و به سوی آنهمه خاکستری می آیم ...
قسم می خورم که با چشمهای تو دیدم ... با نفس تو نفس کشیدم ... با دل تو گریستم ....
دلم برایت تنگ شده است، شیرین ترین رویای زندگی ... دلم برایت تنگ است و می دانم به سوی تو باز نمی گردم ...
در این همه آرامش و زیبایی ... مسخ شده ام .... همه جان شده ام و غرق در این آوای دل انگیز ... به رویای تو غرقم ...
فکرش را بکن ... مرگ که لحظه ای فرا می رسد و پنجه در پنجه جانم می اندازد و از ذره ذره تنم بیرون می کشد .... و این من تهی ... این دل تهی ... این جان بی تن .... هر یک گوشه ای ...
تن را به خاک ... جان را به آسمان خواهند سپرد .... و دل را ... به فراموشی ....
فکرش را بکن ... همین جا ... همین حال ... که من اینجا همه وجودم را به دست آوای خوش بهشت سپرده ام .... بیاید .... نزدیک من بنشیند ... چشم در چشمم بدوزد دستهایش را آرام آرام به سویم دراز کند ... و آنگاه که در جذبه سکوت در رویای تو ام ... ناگاه همه چیز سیاه شود .... مثل وقفه میان دو حلقه فیلم .... آنروزها که شانه به شانه هم چشم بر پرده می دوختیم و یک لحظه در سیاه مطلق فرو می شدیم ... تا باز با شمارش معکوس ... به دنیای رنگها باز گردیم ....
اما اینبار شانه ام نه به شانه تو.... به خاک سرد است ... و می دانم اینبار که در ابدیت فرو می شوم نگاه تو را جستجو گر و مهربان ... ندارم .... می دانم که اینبار ... شمارش معکوس ... تا انتهای دنیا ادامه خواهد یافت .... و انتظار بس طولانی ... و بدون مرگ .... که من اینبار خود مرگم ....
دلم برایت تنگ شده است قرار دل.... و این .... اینهمه تلخم کرده است باز هم بهت میگویم...