اینم برا قاسدک امروز ما

 قاصدک راسته میگن پیاما رو میرسونی؟

منم براش پیام دارم...پیام خیلی بارونی!!

بهش بگو دوستش دارم..بهش بگو عاشقشم 

..عاشق اون دوتا چشاش

قاصدکم خوب گوش بده...نکنه که یادت بره

بهش بگو...بهش بگو زندگی بی اون مشکله

نمی خوام چشاش بشه مال خودم همیشه اون نگام کنه

یا که هی....همیشه هرجا اون همش صدام کنه

من فقط یه بار اونو ببینمش برام همونم کافیه

انگاری شعرم نداشت وزن و ردیف و قافیه

قاصدک نری یه وقت تو دریاها یادت بره بری پیشش

یا که توی راه یه وقت گم شی تو جاده های پر خم و پیچش

قاصدک دل من به تو خوشه...قاصدک فقط به تو

حالا که میخوای بری به پیش اون فوت میکنم زودتر برو